Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

GENEZA I CHARAKTERYSTYKA

Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej (SSLW RP) powstało w 1989 roku z inicjatywy grupy oficerów lotnictwa, którą kierował płk Tadeusz MYŚKO. Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej jest apolitycznym, dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem w celach niezarobkowych, żołnierzy zawodowych, rezerwy, w stanie spoczynku i kombatantów, których łączy idea służenia Ojczyźnie oraz kultywowania zasad honoru  i obyczaju żołnierskiego.

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska, a siedzibą władz naczelnych, miasto Poznań.

(Statut Stowarzyszenia, Rozdział 1).

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

CELE DZIAŁANIA

Celami działania Stowarzyszenia są, między innymi, podtrzymywanie tradycji narodowych, ochrona czci, godności i honoru żołnierza polskiego, integracja środowisk byłych żołnierzy lotnictwa wojskowego Sił Zbrojnych RP, popularyzacja wiedzy o lotnictwie w środowiskach cywilnych, szczególnie wśród młodzieży, pomoc i współorganizowanie szkolenia patriotyczno-obronnego młodzieży szkolnej.

(Statut Stowarzyszenia, Rozdział 2)

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

FORMY DZIAŁANIA

Kontakty środowiskowe o charakterze organizacyjno-szkoleniowym, socjalnym, kulturalnym, rekreacyjno-sportowym itp.; zorganizowany udział w uroczystościach rocznicowych; przedsięwzięcia na rzecz ochrony miejsc pamięci o lotnictwie; działalność publicystyczna; współpraca z instytucjami wojska, administracji i gospodarki, szkołami patronackimi, organizacjami żołnierskimi w kraju i zagranicą; organizowanie pomocy socjalno-bytowej i koleżeńskiej członkom stowarzyszenia oraz ich rodzinom.

(Statut Stowarzyszenia, Rozdział 2)

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

STRUKTURA

Walne zebranie członków (delegatów); zarząd główny (ZG); główna komisja rewizyjna (GKR); główny sąd koleżeński (GSK); oddziały: bialsko-podlaski, dębliński, dolnośląski, gdyński, goleniowski, krakowski, kujawski, lubelski, lubuski, modliński, pilski, poznański, powidzki, radomski, śląski, tomaszowski i warszawsko-mazowiecki z ich zarządami i komisjami rewizyjnymi.

(Statut Stowarzyszenia, Rozdział 4)

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych,  wspierających i  honorowych.

(Statut Stowarzyszenia, Rozdział 3)