Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

1988-1991 r. Grupa inicjatywna. Rejestracja Stowarzyszenia.

    Pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, w środowisku oficerów, którzy w różnych latach służyli w lotnictwie wojskowym, narastała potrzeba stworzenia organizacji, w której mogliby się znowu spotykać, rozmawiać i wymieniać swoje poglądy. Po przejściu na emeryturę ludzie ci pragnęli być nadal razem, chcieli zachować przyjaźnie i znajomości łączące ich przez długie lata służby. Pragnęli się zorganizować i dalej żyć problemami ukochanego lotnictwa. Pragnienia te najsilniej ujawniły się w garnizonie poznańskim. Było to jedno z największych skupisk ludzi, którzy przez większość swojego życia nosili lotnicze mundury. Inicjatorem stworzenia takiej organizacji był płk Tadeusz Myśko

Na zdjęciu siedzą od lewej: płk Tadeusz Myśko, płk Artur Suszkiewicz, płk Paweł Oleksiewicz. Stoją od lewej: płk Eugeniusz Sitkowski, płk Kazimierz Grzybowski, płk Czesław Brzozowski, płk Tadeusz Ćwikła, płk Bolesław Halerz, płk Marian Chodorowski i płk Ryszard Jakulewicz

1988. Spotkanie  inicjatywne.   

   Płk Tadeusz Myśko sprawił, że w październiku 1988 r. w jednostce wojskowej przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu, na żołnierskim obiedzie, spotkała się grupa oficerów, którzy zakończyli swoją służbę w lotnictwie. Byli to : Adam Baca, Jerzy Bartosiak, Rafał Bulak, Tadeusz Ćwikła, Zbigniew Drużyński, Stefan Dukowski, Edward Głąb, Bolesław Grędka, Bogdan Krawczyk, Zenon Kujawa, Tadeusz Myśko, Zygmunt Pawlak, Jerzy Pelc, Eugeniusz Świątek, Tadeusz Wodziczka i Edmund Zbytek.

   Podczas spotkania przyjęto inicjatywę powołania organizacji, która skupiałaby oficerów rezerwy lotnictwa. Podjęto prace nad koncepcją takiej organizacji, w celu przedstawienia jej szerszym środowiskom ludzi, którzy związani byli z lotnictwem.

1989. I Zlot seniorów. Opracowanie statutu.

    W maju 1989 r. odbył się w Klubie Garnizonowym przy ulicy Niezłomnych w Poznaniu I Zlot, w którym uczestniczyło około 150 oficerów. Reprezentowali oni wszystkie garnizony i specjalności lotnicze. Zapadła decyzja o powołaniu do życia organizacji skupiającej byłych oficerów lotnictwa wojskowego. Nie określono formy jaką ma mieć ta organizacja, ale jednomyślnie stwierdzono, że ma być apolityczna i służyć integracji oraz potrzebom środowiska lotniczego.

  Po zakończeniu I Zlotu rozpoczęły się działania grupy oficerów, których celem było określenie podstaw prawno – strukturalnych mającej powstać organizacji.
    W październiku 1989 r. zebrał się komitet założycielski w składzie: Jerzy Bartosiak, Tadeusz Ćwikła, Stefan Dukowski, Zbigniew Drużyński, Bolesław Grędka, Bogdan Krawczyk, Zenon Kujawa, Tadeusz Myśko, Zygmunt Pawlak, Jerzy Pelc, Eugeniusz Świątek, Tadeusz Wodziczka i Edmunt Zbytek. Głównym celem tego spotkania było opracowanie statutu. Zdecydowano, że przyszła organizacja przyjmie formę stowarzyszenia i nazwę „Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Operacyjnego i Wojsk Lotniczych”.

1990. II Zlot seniorów. Rejestracja Stowarzyszenia. 

    W maju 1990 r. podczas II Zlotu w Kiekrzu koło Poznania zatwierdzono statut Stowarzyszenia i upoważniono Komitet Założycielski do zarejestrowania go w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu. Statut określał, że siedzibą Zarządu Głównego będzie Poznań, strukturę władz i organów Stowarzyszenia oraz cele i zadania, a także inne zasady regulujące działalność organizacyjną. Postanowiono, że władze i organy Stowarzyszenia będą składały się z Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
  Decyzją Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z 3 grudnia 1990 r. Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Operacyjnego i Wojsk Lotniczych zostało zarejestrowane i wpisane do rejestru organizacji społecznych. Stało się podmiotem prawnym i mogło powołać swoje władze. Pierwsze władze Stowarzyszenia ukonstytuowały się następująco :

   Zarząd : przewodniczący płk Tadeusz Myśko, wiceprzewodniczący płk Bogdan Krawczyk, sekretarz płk Zygmunt Pawlak, skarbnik płk Adam Baca, członek płk Rafał Bulak.

Komisja Rewizyjna : przewodniczący płk Zbigniew Drużyński, wiceprzewodniczący płk Edmund Zbytek, sekretarz płk Stefan Dukowski.

Sąd Koleżeński : przewodniczący płk Eugeniusz Świątek, wiceprzewodniczący płk Jerzy Pelc, sekretarz ppłk Zenon Kujawa.

1991. III Zlot seniorów. Zmiana nazwy Stowarzyszenia.

   W maju 1991 r. odbył się w Kiekrzu III Zlot Stowarzyszenia. Postanowiono zmienić dotychczasową nazwę na Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej i dokonano wyboru władz i organów.

Zarząd : przewodniczący płk Tadeusz Myśko, wiceprzewodniczący płk Bogdan Krawczyk,
sekretarz płk Zygmunt Pawlak, skarbnik płk Tadeusz Wodziczka, członek płk Zygmunt Paduch.

Komisja Rewizyjna : przewodniczący płk Zbigniew Drużyński, wiceprzewodniczący płk Edmund Zbytek, sekretarz płk Stefan Dukowski.

d Koleżeński : przewodniczący płk Eugeniusz Świątek, wiceprzewodniczący ppłk Jerzy Pelc, sekretarz ppłk Zenon Kujawa.

1991. Kwatera Lotników na cmentarzu Miłostowo.

  W lipcu 1991 r. pomyślnie zakończyły się starania Stowarzyszenia o wydzielenie kwatery na cmentarzu komunalnym Miłostowo w Poznaniu. 10 lipca 1991 r. prezydent Poznania wyraził zgodę na przydzielenie Stowarzyszeniu pola nr 48 na 350 mogił. Po tej decyzji wspólnie ze Spółdzielnią Usług Pogrzebowych „Uniwersum” przystąpiono do opracowania dokumentacji zagospodarowania terenu.

Baca_1
płk Adam Baca
Bartos__180_x_257_
płk Jerzy Bartosiak
Bulak
płk Rafał Bulak
Cwikla
płk Tadeusz Ćwikła
Dru___
płk Zbigniew Dużyński
Kopia_Dukowski
płk Stanisław Dukowski
Gr__dka
płk Bolesław Grędka
płk Bolesław Krawczyk
Pelc
płk Jerzy Pelc
Mysko
płk Tadeusz Myśko
Swiatek
płk Eugeniusz Świątek
POZzał.
płk Tadeusz Wodziczka
POZzał.
płk Edmund Zbytek
Ste___1
płk Kazimierz Steć
Uczestnicy I Zlotu na lotnisku Krzesiny
II_zlot (1)8
Uczestnicy II Zlotu w Kiekrzu
Fotka str. 21 (1)8
Uczestnicy III Zlotu w Kiekrzu
Na podstawie Monografii 1989 - 2019 ppłk inż. Wiesław Adamczyk.
Zdjęcia archiwum SSLW RP